جلسه 08

2 مقاله

در این جلسه به نماهای دوپوسته و پوسته های کامپوزیتی پرداختیم