جلسه 07

2 مقاله

در این جلسه به بهینه یابی معماری در نما و همینطور پوسته های نمای اسپایدر پرداختیم.