جلسه 04

1 مقاله

در جلسه چهارم به مبحث کرتین‌وال ها و انواع ان وارد شدیم. بصورت تخصصی روی کرتین وال استیک تمرکز کردیم و تمامی انچه لازم دارید را بازگو کردیم.