جلسه 03

2 مقاله

در جلسه سوم دوره مهندسی نما به مبحث شیشه پرداختیم. از پوشش های شیشه، شیشه های دارای ویژگی انرژی و روش های نصب ...  را در این بخش میتوانید مشاهده بفرمایید.