جلسه 01

3 مقاله

در جلسه اول به پس از سحنرانی آقای کریستوف ووپ مدیر دفتر هادی تهرانی در ایران به تشریح سرفصل های دوره مهندسی نما پرداختیم و سپس جلسه موردکاوی پوسته های نما توسط مهندس مادرشاهی را داشتیم.