جلسه 15

2 مقاله

در این جلسه به سازه های الحاقی و مبانی طراحی سازه نما و سپس موضوع نمای سبز در مهندسی نما پرداختیم.