جلسه 14

1 مقاله

در این جلسه در خدمت اساتید کمیته نما شهرداری مشهد بودیم و به موضوع کمیته نما و معماران پرداختیم